Algemene voorwaarden We Seek Trouble

 

Artikel 1. Definities

1.1 We Seek Trouble is een vennootschap onder firma die zich toespitst op het ontwerpen en ontwikkelen van digitale producten en diensten, een en ander in meest ruime zin.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder We Seek Trouble tevens begrepen alle bij deze organisatie in dienst zijnde werknemers.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan We Seek Trouble opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in Artikel 1.4.

1.4 In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door We Seek Trouble en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, zoals het ontwikkelen en ontwerpen van websites, applicaties, teksten, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, het maken van logo’s of huisstijlen, het verzorgen van drukwerk, fotografisch werk, het leveren van hosting en support, alsmede alle andere door We Seek Trouble ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van We Seek Trouble en/of elke handeling van We Seek Trouble die een verbintenis met een derde tot gevolg heeft.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met We Seek Trouble zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders door We Seek Trouble aangegeven, is een aanbod van We Seek Trouble vrijblijvend en 14 dagen geldig.

3.2 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat We Seek Trouble de aanvaarding van Opdrachtgever uitdrukkelijk bevestigt door middel van een Opdrachtbevestiging.

3.3 Elk aanbod is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen We Seek Trouble en andere Opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van We Seek Trouble onmogelijk wordt. We Seek Trouble is dan niet schadeplichtig.

3.4 Als We Seek Trouble Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

3.5 Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van We Seek Trouble maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij We Seek Trouble die alsnog schriftelijk bevestigt.

3.6 We Seek Trouble bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

 

Artikel 4. Uitvoering Diensten

4.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan We Seek Trouble aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan We Seek Trouble worden verstrekt. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is We Seek Trouble gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden.

4.2 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever We Seek Trouble schriftelijk in gebreke te stellen. We Seek Trouble moet daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3 We Seek Trouble heeft het recht Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens We Seek Trouble niet nakomt.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is We Seek Trouble gerechtigd haar werkzaamheden voor Opdrachtgever te vermelden in haar portofolio. Deze vermelding kan een link naar de door We Seek Trouble geleverde dienst bevatten. Onder portofolio wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot de website van We Seek Trouble.

 

Artikel 5. Domeinnamen en IP-adressen

5.1 Indien een Dienst ertoe strekt dat We Seek Trouble voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt daarbij voorts het in dit artikel bepaalde.

5.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. We Seek Trouble vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van We Seek Trouble, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

5.4 We Seek Trouble is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van We Seek Trouble.

5.5 We Seek Trouble heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen, wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

 

Artikel 6. Beschikbaarheid van (ondersteunende) systemen

6.1 Indien een Dienst geleverd wordt via systemen en/of netwerken van We Seek Trouble, zal We Seek Trouble zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot de door We Seek Trouble opgeslagen gegevens te realiseren.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, biedt We Seek Trouble geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid. We Seek Trouble heeft het recht om de systemen of netwerken geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. We Seek Trouble is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

6.3 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van We Seek Trouble, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks We Seek Trouble, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. We Seek Trouble zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

6.4 Indien naar het oordeel van We Seek Trouble hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van We Seek Trouble of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is We Seek Trouble gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrecht

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom welke ingevolge de uitvoering van de Diensten ontstaan en daarvoor al bestonden uitsluitend bij We Seek Trouble dan wel bij door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Diensten niet verveelvoudigen of openbaar maken. Enig recht de Diensten te wijzigen bestaat alleen indien expliciet toegekend.

7.2 Indien enig recht van intellectueel eigendom op een Dienst wordt overgedragen van We Seek Trouble naar Opdrachtgever, behoudt We Seek Trouble een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de Dienst en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. We Seek Trouble zal alleen in onderdelen uitleveren aan anderen.

7.3 We Seek Trouble behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Diensten.

7.5 Indien door Opdrachtgever aan We Seek Trouble verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door We Seek Trouble in het kader van de overeenkomst.

7.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen heeft We Seek Trouble het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij het verrichten van Diensten voor Opdrachtgever. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de Diensten bij Opdrachtgever. We Seek Trouble zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

7.7 Opdrachtgever vrijwaart We Seek Trouble voor aanspraken van derden dat een Dienst inbreuk maakt op een recht van het intellectueel eigendomsrecht (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat We Seek Trouble kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende Dienst. We Seek Trouble heeft geen onderzoeksplicht met betrekking tot bronmaterialen die door Opdrachtgever aan We Seek Trouble zijn verstrekt.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij We Seek Trouble het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in Diensten na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

8.2 Indien het verrichten van Diensten door We Seek Trouble of door haar ingeschakelde derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van We Seek Trouble, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte facturen tot een maximum van 75% van het totale factuurbedrag.

8.3 Indien We Seek Trouble derden inschakelt voor het verrichten van Diensten en in de overeenkomst tussen We Seek Trouble en genoemde derden een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen die verder gaat dan de in Artikel 8.1 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid, dan geldt de in de overeenkomst tussen We Seek Trouble en genoemde derden genoemde beperking van de aansprakelijkheid.

8.4 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van We Seek Trouble vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij We Seek Trouble binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

8.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan We Seek Trouble worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart We Seek Trouble voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.

8.6 We Seek Trouble staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 

Artikel 9. Honorering, kosten en betaling

9.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door We Seek Trouble op basis van een (elektronische) factuur. Alle door We Seek Trouble gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw en reis- en verzendkosten, tenzij expliciet anders aangegeven.

9.2 We Seek Trouble brengt Opdrachtgever in beginsel een aanbetaling van 20% in rekening voor de te verrichten Diensten. Een dergelijke aanbetaling wordt zonder andersluidende afspraak verrekend met de eindfactuur.

9.3 In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid, wordt betaling van het resterende bedrag verspreid over behaalde milestones binnen de opdracht. Deze milestones worden in overleg met de klant bepaald.

9.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden Diensten die door We Seek Trouble in rekening worden gebracht op basis van het aantal gewerkte uren, achteraf gefactureerd.

9.5 We Seek Trouble zal alle directe kosten die in verband staan met het verlenen van de Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengen.

9.6 Ondanks de in achtgenomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een Opdrachtgever, al dan niet gedurende de uitvoering van de Diensten, additionele wensen heeft die nog niet in het aanbod zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in het aanbod afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

9.7 Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, is We Seek Trouble gerechtigd de kosten van genoemde werkzaamheden in rekening te brengen. We Seek Trouble zal Opdrachtgever zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

9.8 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

9.9 Indien Opdrachtgever een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is We Seek Trouble gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.10 In geval van betalingsverzuim is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van We Seek Trouble ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.

9.11 Indien We Seek Trouble om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 9.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10. Opschorting of ontbinding

10.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst voortijdig op te zeggen, behoudens gewichtige redenen. Indien Opdrachtgever toch overgaat tot opzegging en We Seek Trouble zich genoodzaakt ziet die opzegging te accepteren, dient Opdrachtgever de schade – direct dan wel indirect – welke We Seek Trouble door deze beëindiging leidt, te vergoeden. Tevens is Opdrachtgever in dat geval 50% van het honorarium dat We Seek Trouble ingevolge de Overeenkomst nog zou toekomen verschuldigd, te vermeerderen met btw.

10.2 Indien de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan, is opzegging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10.3 We Seek Trouble is gerechtigd de uitvoering van de Diensten per direct op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

10.4 We Seek Trouble is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van We Seek Trouble kan worden gevergd.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van We Seek Trouble, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

11.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van We Seek Trouble zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in de systemen van We Seek Trouble en stakingen.

11.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

11.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal We Seek Trouble overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die We Seek Trouble heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

 

Artikel 12. Identiteit van We Seek Trouble

12.1 We Seek Trouble is in de KvK geregistreerd onder nummer 63536153. We Seek Trouble draagt het volgende btw-identificatienummer: NL855279564B01. We Seek Trouble is gevestigd aan de Sao Paulodreef 44 (3563CP) Utrecht.

12.2 We Seek Trouble is te bereiken via +31 (0)6 23 93 72 39. Per e-mail is We Seek Trouble bereikbaar via info@weseektrouble.nl.

 

Artikel 13. Bijzondere bepalingen

13.1 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de rechtsverhouding tussen We Seek Trouble en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die tussen We Seek Trouble en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.